Kaj je Altra?

Društvo Altra je nevladna, neprofitna in humanitarna organizacija, ki izvaja storitve in programe s področja duševnega zdravja v skupnosti že trideset let. Imamo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju socialnega varstva ter status humanitarne organizacije.

Delujemo na področju socialnega in zdravstvenega varstva in izvajamo programe preventivne narave; dejavnosti stanovanjskih skupin, dnevnih centrov, svetovalnih in zagovorniških centrov, klubov in drugih oblik za oskrbo in varstvo oseb s težavami v duševnem zdravju. Organiziramo skupine za samopomoč, psihoedukativne delavnice, uporabniške in samo-zagovorniške skupine ter nudimo storitve s področja svetovanja, načrtovanja, izvajanja in koordiniranja podpore, programov zaposlovanja in usposabljanj težje zaposljivih, ipd. Izvajamo tudi projekte s področja socialne aktivacije, katerih namen je nudenje aktivnosti dolgotrajno brezposelnim osebam s kompleksnimi socialnimi in zdravstvenimi težavami. Sodelujemo v partnerskih projektih s področja varovanja pravic in opismenjevanja širše javnosti o duševnih motnjah. Strokovne storitve izvajamo strokovni delavci po Zakonu o socialnem varstvu, v izvajanje dejavnosti pa vključujemo tudi zunanje strokovnjake in prostovoljce.

Poslanstvo in vizija

V društvu Altra se zavzemamo za razvoj učinkovitih skupnostnih služb na področju duševnega zdravja v Sloveniji. Izvajanje takšnih služb naj bi potekalo v lokalni skupnosti ali v domačem okolju. Naša vizija je razvoj palete strokovnih storitev, ki ljudem s težavami v duševnem zdravju in njihovim svojcem nudijo večjo izbiro, soodločanje in soudeležbo pri skrbi za izboljšanje kakovosti življenja posameznika in njegovih pomembnih drugih.

Društvo Altra je najstarejša nevladna organizacija s področja duševnega zdravja v Sloveniji in je namenjena polnoletnim osebam s težavami v duševnem zdravju.

Zavzemamo se za individualen pristop, ki upošteva razlike v potrebah in željah posameznika. Skupaj z njim skušamo poiskati ustrezne rešitve akutnih ali dolgotrajnih stisk in težav. Pri iskanju ustreznih rešitev sodelujemo z različnimi obstoječimi ustanovami in službami, ki delujejo v korist uporabnika. Prizadevamo si za odpravljanje vseh vrst predsodkov do duševnih motenj ter za odpravo diskriminacije do ljudi s težavami v duševnem zdravju in njihovih svojcev.

Več o nas pa v našem statutu.


 

Osebna izkaznica

Društvo Altra – Odbor za novosti v duševnem zdravju
Zaloška cesta 40, 1000 Ljubljana

  • Kontaktni telefon: 01/ 54 44 761
  • Zakoniti zastopnik: Tilen Recko
  • Pravnoorganizacijska oblika: 453
  • Šifra podrazreda: 88.991
  • Matična številka: 5386241
  • Št. poslovnega računa: SI56 0203 1025 3607 959 (NLB Ljubljana)
  • ID za DDV: 36322407

Status nevladne organizacije v javnem interesu na področju socialnega varstva, z odločbo št. 215-199/2019-4, dne 20.9.2019 izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Status humanitarne organizacije, št. odločbe 21502-13/2004/4, dne 6.7.2005, izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.