Partnerski projekti

Društvo Altra je prav tako del partnerskih projektov (Gozdna kopel v Mežiški dolini, OMRA 2 in ARVID). Več informacij o projektih najdete spodaj.

Operacija GOZDNA KOPEL V MEŽIŠKI DOLINI

 


 • Vodilni izvajalec: Društvo Altra
 • Partnerji operacije: Center za socialno delo Koroška, Planinsko društvo Mežica
 • Lokacija izvajanja: Koroška regija – Mežiška dolina
 • Trajanje projekta: 01. april 2023 – 30. oktober 2023
 • Financer projekta: LAS Mežiške doline (4. javni poziv za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja v programskem obdobju 2014-2020 sofinanciranih iz EKSRP)
 • Več o projektu: TUKAJ

Namen projekta

Operacijo smo pripravili na podlagi potreb po uvedbi metod sproščanja za krepitev duševnega zdravja, preprečevanja in lajšanja duševnih stisk, izgorevanja in zmanjševanja stresa prebivalcev Mežiške doline. Potrebe po soočanju z vsakdanjimi izzivi sodobnega načina življenja se odražajo tudi med prebivalci Mežiške doline, h katerim so prispevale tudi povečane duševne stiske po končanem covid obdobju. Podatki NIJZ-ja kažejo, da so težave v duševnem zdravju v porastu; pojavljajo se tudi specifične – pogojene z negotovimi družbenimi razmerami, medtem ko so dejavniki, ki jih sprožajo kompleksni. Društvo Altra kot ključna organizacija, ki izvaja programe na področju duševnega zdravja v Koroški regiji, na terenu opaža povečane stiske med vso populacijo (ranljivimi skupinami, delavnimi, starejšimi, mladostniki, invalidi).

Namen društva Altra je z inovativnim projektom Gozdne kopeli, ki izhaja iz širšega koncepta »zelene skrbi«, oz. green care pristopa, vpeljati oblike pomoči, ki bodo lokalno prebivalstvo: a) nagovorili, osveščali o pomenu lokalnih virov pomoči, ki jih narava s svojimi gozdnatimi in travnimi površinami na Koroškem omogoča b) usposobili vključene udeležence s tehnikami samopomoči v okviru metode Gozdne kopeli c) promovirali tovrstne oblike pomoči, ki so dostopne in brezplačne vsakemu občanu v Mežiški dolini d) spodbudili prebivalstvo k zdravim oblikam življenjskega stila in vedenja, kar preprečuje škodljive in destruktivne razvade e) izvedba 3 dnevnega tabora, v katerega se bo vključilo 20 oseb , prek katerega se bo vključene udeležence usposobilo za izvajanje samopomoči, s pomočjo različnih tehnik sproščanja, čuječnosti, povezovanja z naravo, kar bo ugodno vplivalo na njihovo izboljšano počutje. Hkrati pa se bo osveščalo tako vključene udeležence kot širšo javnost o pomenu metode Gozde kopeli in njenega učinka na duševno zdravje.

Osveščanje bo potekalo prek neposrednega dela in promocijskih aktivnosti.

Operacija je namenjena ciljnim skupinam: polnoletnim osebam s težavami v duševnem zdravju, starejšim osebam, s poudarkom starejšim ženskam, ki so zaradi različnih razlogov ostale same, kot tudi zaposlenim v javnem sektorju, ki so izpostavljeni stresu. V operacijo bomo vsekakor vključili tudi osebe, ki se že soočajo s težavami v duševnem zdravju ali pa so celo dolgotrajne, saj je preventiva pred poglabljanjem njihove duševne motnje ter opismenjevanje o oblikah samopomoči nujna.

Cilji, ki jih želimo z operacijo doseči

 • Izboljšanje razpoloženja (zmanjšanje duševnih stisk, zmanjšanje stresa, povečanje energije in vitalnosti, večja sposobnost osredotočenja, lažje razmišljanje),
 • Ozaveščenost prebivalcev o novih metodah samozdravljenja pri spoprijemanju z duševnimi stiskami,
 • Uporaba Gozdne kopeli za aktiven življenjski slog prebivalcev Mežiške doline,
 • Umestitev metode Gozdna kopel v Koroški prostor,
 • Ozaveščenost o pomenu varovanja in odnosa do narave,
 • Ozaveščenost o učinkih povezovanja z naravo. 
 
 • Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj premoženja: 

 

OMRA 2: Opismenjevanje o motnjah razpoloženja in osebnostnih motnjah

 • Vodilni partner: Družbenomedicinski inštitut ZRC SAZU
 • Pridruženi partnerji: Inštitut Karakter, Društvo Altra, Društvo Projekt Človek
 • Lokacija izvajanja: Regije SV Slovenije, Zasavje, Goriška, Notranjsko-Kraška in JV Slovenija
 • Trajanje projekta: 1. marec 2020 – 31. oktober 2022
 • Financer projekta: Ministrstvo za zdravje
 • Več o projektu:
  omra.si

  TUKAJ

Namen projekta

Nadaljevanje in nadgradnja inovativnega programa »Z večjo pismenostjo o duševnem zdravju do obvladovanja motenj razpoloženja« (OMRA 1), katerega namen je opismenjevanje o duševnem zdravju. Gre za inovativen program, usmerjen v neposredno izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev ter uporabnikov njihovih storitev v različnih službah v lokalnih okoljih. Motnje razpoloženja in osebnostne motnje so med prebivalci Slovenije slabo ozaveščene in posledično prepoznane, po ocenah strokovnjakov pa bo v prihodnje njihova pojavnost hitro naraščala. Kakovostni programi za krepitev duševnega zdravja, preprečevanja, odkrivanja in zdravljenja prav tako niso enako dostopni za vse ljudi oz. na vseh področjih. Namen projekta je povečevanje dostopnosti do različnih informacij, povezanih z zgodnjim odkrivanjem težav in razpoložljivih oblik (samo)pomoči in sicer preko neposrednih izobraževanj ter spletne platforme. Program izvaja interdisciplinarni tim raznolikih in izkušenih strokovnjakov (psihiatrov, psihoterapevtov, psihologov, socialnih delavcev, antropologov, sociologov, filozofov).

Cilj projekta

 • Dvig ravni pismenosti o duševnem zdravju med splošno javnostjo in ranljivimi skupinami, zlasti v regijah s kazalniki neenakosti v (duševnem) zdravju v Sloveniji.
 • Dvig pismenosti o motnjah razpoloženja in osebnostnih motnjah med splošno javnostjo in ranljivimi skupinami, zlasti v regijah s kazalniki neenakosti v (duševnem) zdravju v Sloveniji.
 • Oblikovanje in postavitev multidisciplinarne spletne platforme.
 • Izvedba različnih delavnic za dvig pismenosti o duševnem zdravju in zmanjševanje (samo)stigme.
 • Izvedba javno izobraževalnih dogodkov z namenom ozaveščanja.
 • Kvalitativno/kvantitativna analiza in evalvacija programa.

 

ARVID: Advancing access to rights under Victims’ Directive for Persons with Disabilities

 • Vodilni partner: Hrvaški pravni center
 • Pridruženi partnerji: Društvo Altra , Mirovni inštitut (SI), Ministrstvo za pravosodje (HR), Varuh pravic oseb z invalidnostmi (HR), Združenje za podporo žrtvam in pričam (HR)
 • Lokacija izvajanja v Sloveniji: Osrednja Slovenija, Koroška regija po potrebi tudi ostale regije
 • Trajanje projekta: od januarja 2020 do oktobra 2021
 • Financer projekta: Evropska unija

Namen projekta

Namen projekta je raziskati stopnjo udeležbe oseb z ovirami v kazenskih postopkih v vlogi žrtve, pa tudi morebitne težave, ki omejujejo njihovo polno udeležbo in uživanje pravic.

Cilj projekta

 • Razvoj in zagovorništvo izboljšanih podpornih storitev za osebe z ovirami ter vseh potrebnih prilagoditev;
 • Razvijanje znanja in orodij, ki jih lahko neposredno uporabijo tako osebe z ovirami, ki so žrtve kaznivih dejanj, kot tudi praktiki in inštitucije, katerih vloga je osebam z ovirami pomagati pri polnem dostopu do pravic, ki jih zagotavlja Direktiva 2012/29 / EU o pravicah žrtev.