Postani član

Članstvo v društvu Altra ponuja številne ugodnosti oziroma dodatne dejavnosti ali aktivnosti. Vanj se lahko včlanijo vsi, ki jih zanima področje duševnega zdravja in so pripravljeni s svojim znanjem in izkušnjami prispevati k ciljem in poslanstvu društva.

V društvo Altra se lahko včlanijo uporabniki storitev, njihovi svojci in prijatelji, strokovno osebje, prostovoljci, torej vsi, ki jih zanima področje duševnega zdravja in so pripravljeni s svojim znanjem in izkušnjami prispevati k ciljem in poslanstvu društva in ki v celoti sprejmejo STATUT društva ter podpišejo pristopno izjavo.

Društvo ima redne člane, pridružene člane in častne člane.

Društvu Altra se lahko s članstvom pridružite tako, da izpolnite pristopno izjavo (pdf lahko prenesete >> TUKAJ).

Član društva lahko postane vsaka polnoletna fizična oseba:

ki je s svojim delom v zadnjih šestih mesecih prispevala k doseganju namena in ciljev društva in še vedno opravlja takšno delo (kot so npr. zaposleni, pogodbeni sodelavci, prostovoljci s sklenjenim sporazumom o prostovoljskem delu) ali ki kot pridruženi član društva izkaže, da aktivno sodeluje pri upravljanju društva (npr. daje pobude organom društva, razpravlja in vsebinsko prispeva k odločanju na sejah občnega zbora, je aktivna v svetu uporabnikov), in ki podpiše pristopno izjavo, s katero izrazi željo postati član društva, in izjavi, da bo delovala po tem statutu.

Pridruženi član društva lahko postane vsaka oseba:

ki se strinja z namenom in cilji društva, ki podpira dejavnosti društva in ki podpiše pristopno izjavo, s katero izrazi željo postati član društva, in izjavi, da bo prispevala k delovanju društva in delovala po tem statutu.

Če želi postati pridruženi član društva mladoletna oseba do dopolnjenega 7. leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Če želi postati pridruženi član društva mladoletna do dopolnjenega 15. leta starosti, mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

Častni član društva lahko postane:

oseba, ki s svojim delom, znanjem ali osebnim prizadevanjem bistveno prispeva k razvoju in uresničevanju ciljev društva ali k strokovnemu razvoju na področju delovanja društva. Naziv častni član podeljuje občni zbor društva. Častni član ima pravico udeleževati se sej občnega zbora, podajati mnenja, biti obveščen o dejavnostih društva, nima pa pravice glasovanja. Dolžnost častnega člana je varovanje ugleda društva ter delovanje v interesu društva. Častni član, ki je redni oziroma pridruženi član, ima vse pravice in obveznosti rednega oziroma pridruženega člana.

Več o članstvu si preberite v statutu društva.

Društvu Altra se lahko s članstvom pridružite tako, da izpolnite pristopno izjavo (pdf lahko prenesete >> TUKAJ)