Stanovanjske skupine

Stanovanjske skupine so namenjene polnoletnim osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki potrebujejo strokovno podporo in pomoč za optimalno funkcioniranje v vsakdanjem življenju. Koncept programa je zastavljen na krepitvi moči uporabnikov in prilagojen njihovim potrebam; odločitve, ki se nanašajo na njihovo vsakodnevno življenje, sprejemamo skupaj z njimi. S takšnim pristopom uporabniki pridobijo možnost soodločanja, izbire ter prevzemanja odgovornosti za svoje odločitve in povečajo vpliv nad svojim življenjem. 

Cilji programa, s katerimi želimo vplivati na spremembe pri uporabnikih, so: zadovoljstvo uporabnika, življenje v skupnosti, normalizacija, opolnomočenje, zmanjšanje števila hospitalizacij, širjenje socialne mreže, kakovostno preživljanje prostega časa, zmanjšana stigmatizacija, prispevek uporabnikov k sooblikovanju storitev, varnost uporabnika, poznavanje in uveljavljanje pravic, zmožnost relativno samostojnega življenja ter preselitev uporabnika (samostojno življenje). Ostali cilji programa so: promocija, destigmatizacija duševnega zdravja v skupnosti in sprejemanje programa v lokalno okolje. 

Program Mreža stanovanjskih skupin se izvaja na različnih lokacijah v Ljubljani, v hiši na Prevaljah in v hiši v Senožetih pri Litiji. Bivanje je omogočeno v opremljenih stanovanjskih enotah, v eno- ali dvoposteljnih sobah, stanovalci pa lahko dokupijo opremo po lastnih željah. Stanovanja v Ljubljani se nahajajo v bližini trgovin, avtobusnih postajališč, zdravstvenih domov, pošt in bank.

Pogoji za vključitev v program so sledeči:

• Polnoleten državljan RS
• Prošnja v pisni obliki, mnenje psihiatrične stroke, mnenje soc. službe
• Prostovoljna vključitev
• Vključenost v proces psihiatričnega zdravljenja
• Vzdržnost od alkohola in drugih prepovedanih substanc
• Urejeno doplačilo stroškov

Uradni čas:

Vsak delovni dan med 8. in 16. uro.

Kontakt:

Telefon 01 544 37 93  
E-pošta: info@altra.si
Osebno: Zaloška c. 40, Ljubljana (prvo nadstropje)
Enota na Prevaljah:  02 824 09 10  93 in  051 343 098

Stanovanjska skupina Senožeti

Izvaja se v večji stanovanjski hiši v Senožetih, kjer dvanajstim stanovalcem in stanovalkam nudimo psihosocialno podporo, oskrbo ter izvajamo razne prostočasne aktivnosti. Poleg rednih individualnih in skupinskih aktivnosti z uporabniki in uporabnicami programa v naši viziji stremimo k aktivnemu povezovanju z lokalno skupnostjo ter razvijanju storitev duševnega zdravja v skupnosti na območju Zasavja.

Senožeti so ena izmed večjih vasi v občini Dol pri Ljubljani in ležijo na skrajnem vzhodu občine. Kraj je od Ljubljane oddaljen 20 kilometrov in ima približno 900 prebivalcev, osnovno šolo, gasilski dom, trgovino ter nekaj gostinske ponudbe. Zaradi svoje lege med dolino reke Save in Polhograjskim hribovjem Senožeti nudijo neposreden stik z naravo ter možnost izletov v bližnjo okolico.

V kraju Senožeti, ki je od Ljubljane oddaljen 20 km, pa sta v vasi le manjša lokalna trgovina in avtobusno postajališče. Vse ostalo – osebni zdravnik, zobozdravnik lekarna, pošta, mesar, bankomat, itd.   je v krajih Dolsko in Dol pri Ljubljani, ki sta od stanovanjske enote oddaljena približno 8 km. 

Prav zaradi oddaljenosti od naštetega je delovanje programa v enoti Senožeti specifično. Zaposleni tako vsakodnevno poskrbimo za nabavo in dovoz hrane ter drugih gospodinjskih potrebščin za skupino. Pri nabavi s svojimi predlogi, željami in prisotnostjo sodelujejo tudi uporabniki. V hiši se vsakodnevno kuha skupno kosilo po izbiri menijev in urnika, o katerem se dogovorijo v skupini. Ostale obroke si pripravi vsak uporabnik sam.

Stanovanjska skupina Prevalje

Maja leta 2001 smo odprli prvo stanovanjsko skupino na Prevaljah, kamor so se preselili trije stanovalci iz koroških občin. Prve vselitve so bile decembra leta 2001 in to je bila naša druga stanovanjska skupina. Za izvajanje storitev programa stanovanjske skupine se sklepajo pogodbe/dogovori med uporabnikom oziroma uporabnico, financerjem (lokalno skupnostjo) in izvajalcem. To pomeni, da se uporabniki vključujejo kot enakopravne pogodbene stranke tako pri izvajanju kot tudi spremljanju kvalitete storitev.

Izhajamo iz temeljnih vrednot in načel, ki jih danes pri načrtovanju storitev na področju duševnega zdravja ni mogoče prezreti – socialna pravičnost, solidarnost, možnost izbire storitev in služb socialnega varstva, ohranjanje dostojanstva ljudi in preprečevanje socialne izključenosti. Uporabniki potrebujejo službe, ki delujejo v njihovih lokalnih skupinah, njihov način delovanja pa mora biti usmerjen v uresničevanje uporabnikovih pravic in želja. Stanovanjska hiša na Prevaljah se nahaja v središču mesta in ima vso potrebno infrastrukturo. Program nudi možnost namestitve 8 uporabnikov oziroma uporabnic.

Stanovanjska skupina Ljubljana

Začetki delovanja programa stanovanjskih skupin segajo v konec osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko je Odbor za družbeno zaščito norosti – predhodnik društva Altra – javno opozarjal na neustrezno obravnavo ljudi s težavami v duševnem zdravju. Med letoma 1992 in 1995 smo intenzivno spremljali dobro prakso deinstitucionalizacije, kakršno so takrat izvajali v Gorici, Trstu in v Veliki Britaniji, ter tudi sami razvijali podoben model skrbi.

Leta 1992 smo v Ljubljani odprli prvo stanovanjsko skupino, imenovano Mavrična druščina, ki je bila obenem tudi prva stanovanjska skupina na področju duševnega zdravja v Sloveniji, ter vanjo preselili prve štiri uporabnike iz Zavoda Hrastovec. Skozi vsa leta delovanja smo pridobljene izkušnje (storitve in metode dela) prilagodili potrebam in željam naših uporabnikov. Pri tem od začetka sledimo procesu deinstitucionalizacije ter stremimo k polnemu vključevanju oseb s težavami v duševnem zdravju v družbo.

Za namen stanovanjskih skupin najemamo šest stanovanj v prijetnih Ljubljanskih soseskah (četrtna skupnost Moste in Center). Možnost namestitve nudimo 30 uporabnikom oziroma uporabnicam psihiatričnih storitev. Stanovanjske enote so popolnoma opremljene, uporabniki programa imajo možnost bivanja v eno- ali dvoposteljnih sobah. Stanovalci lahko po lastni želji tudi dokupijo opremo. Vsa stanovanja so v urbani mestni sredini in v neposredni bližini potrebne infrastrukture (banka, trgovina, pošta, javni prevoz).