Prevalje

Svetovalnica z elementi dnevnega centra

Program je usmerjen v nudenje in zagotavljanje strokovne, celostne in kontinuirane podpore in pomoči ljudem s težavami v duševnem zdravju, prav tako pa tudi njihovim svojcem oz. skrbnikom. 

Program je specifičen, saj zajema tako elemente svetovalnice kot tudi elemente dnevnega centra. Na ta način odgovarjamo na zaznane potrebe uporabnikov v našem okolju, ki zajema širšo koroško regijo – predvsem celotno Mežiško dolino. Osebe s težavami v duševnem zdravju z vključitvijo v program krepijo svoje socialne, funkcionalne in komunikacijske veščine, širijo socialno mrežo, kvalitetnejše preživljajo prosti čas in se ponovno vključijo ter udejstvujejo v lokalnem okolju. 

V programu svetovalnica se izvaja psihosocialna podpora, ki zajema informiranje, svetovanje po telefonu in osebno načrtovanje, izvajanje in koordiniranje individualnih načrtov podpore, vodenje skupin za samopomoč, druženja s prostovoljci, mobilne pomoči.

V programu dnevnega centra  se odvija paleta prostočasnih aktivnosti na športnem, ekspresivnem in družabnem področju. Poleg aktivnosti, ki jih izvajamo po tedenskem in dnevnem urniku, na letni ravni izvedemo tudi tabor in pohodniško-izletniško dejavnost.

Cilji programa so opredeljeni glede na želje in potrebe oseb s težavami v duševnem zdravju in njihovih svojcev, in sicer: razvijanje, dopolnjevanje ter izboljšanje socialnih zmožnosti, prevzemanje odgovornosti za svoje počutje in vedenje, ponovno vključevanje v vsakdanje življenje, pridobivanje novih znanj in spretnosti, večanje podporne socialne mreže in dvig samozavesti, pridobivanje novih socialnih izkušenj, poznavanje pravic in možnosti njihovega uresničevanja v sistemu socialnega varstva, odprava stigme, medgeneracijsko sodelovanje, medsebojna pomoč in izmenjava izkušenj, spodbujanje uporabnikov za večje udejstvovanje v različnih aktivnostih – športnih, kulturnih in izobraževalnih, večje vključevanje uporabnikov v dogajanja izven društva, v javno življenje.

V enoti na Prevaljah se od leta 2020 izvajajo že trije javni verificirani socialnovarstveni programi: Mreža stanovanjskih skupin, Svetovalnica z elementi dnevnega centra Prevalje in program Zagovorništvo.


Uradni čas:

Vsak delovni dan med  8. in 16. uro.

Kontakt:

Telefon: 02 8240 910, 030 646 080
E-pošta: info@altra.si
Osebno: Trg 31, 2391 Prevalje